Strona główna » Baza wiedzy » Kupiłem kota – jak to rozliczyć?

Kupiłem kota – jak to rozliczyć?

W Polsce obrót zwierzętami regulowany jest w oparciu o przepisy podatku od czynności cywilnoprawnych. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży kota (choć wielu określa ją umową kupna sprzedaży, polski kodeks cywilny, art. 535 §1 przewiduje “umowę sprzedaży”), obowiązek podatkowy ciąży wyłącznie na kupującym. Stawka podatku wynosi 2%  wartości przedmiotu sprzedaży. Czyli obliczasz 2% od ceny kota, którą masz w umowie sprzedaży i w ciągu 14 dni od dnia zawarcia tej umowy opłacasz na rachunek właściwego urzędu skarbowego (ze względu na Twoje miejsce zamieszkania). W tytule transakcji podajesz nazwę deklaracji. Zapłać więc podatek i złóż do urzędu skarbowego właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania deklarację podatkową PCC-3 w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy kupna Twojego kota!

Deklaracja PCC-3

Deklarację PCC-3 możesz złożyć:

  • osobiście w siedzibie Twojego urzędu skarbowego,
  • listownie na adres Twojego urzędu skarbowego,
  • elektronicznie za pomocą systemu e-Deklaracje.

Jeżeli kupiłeś zwierzaka za granicą, pamiętaj, że umowa sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych tylko wtedy, gdy umowę sprzedaży zawrzesz na terenie Polski, w tym przypadku musi ona być sporządzona w języku polskim lub przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Zgłoszenie kota w Urzędzie Skarbowym

Złożyłeś już deklarację PCC-3 i zapłaciłeś 2% podatku od czynności cywilnoprawnych. Następnie zapisałeś się do Kingdom of Cats i otrzymałeś przydomek hodowlany. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie hodowli w urzędzie skarbowym. Podstawą zgłoszenia jest liczba kotów, żeby zgłosić hodowlę w US, koty te należy najpierw posiadać ;). Hodowla kotów rasowych podlega opodatkowaniu jako dział specjalny produkcji rolnej. Reguluje to ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (w szczególności art. 2 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 3a oraz art. 43 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U.2022.0.2647). Rejestracji dokonujesz poprzez złożenie deklaracji PIT-6.

PIT-6

Można pobrać go ze strony Ministerstwa Finansów. Pamiętaj, że właściciel kocura hodowlanego jest również hodowcą kotów rasowych w rozumieniu przepisów podatkowych i ma obowiązek zgłosić swojego kocura do urzędu skarbowego deklaracją PIT-6. Jeżeli rozpoczynasz prowadzenie hodowli w trwającym już  roku podatkowym, to deklarację składasz w ciągu 7 dniu od rozpoczęcia prowadzenia hodowli, po czym w następnych latach  w terminie od 01 do 20 stycznia każdego roku. Deklaracje składasz w tym samym roku, którego dotyczy deklaracja, czyli np. do 20.01.2024 r. złożysz deklarację za rok 2024. Pamiętaj również, że wszelkie późniejsze zmiany dotyczące zgłoszonych danych (np. zakup nowego kota, zmiana adresu prowadzenia hodowli, zmiana nazwiska przydomka hodowlanego) musisz również zgłosić do urzędu skarbowego deklaracją PIT-6, w terminie 7 dni.

Tak wygląda przykładowo wypełniona deklaracja PIT-6:

Wypełniamy wszystkie części A, część B (dane identyfikacyjne podatnika), część C (miejsce prowadzenia działów specjalnych) (zdjęcie 1), w części D uzupełniamy następujące rubryki (zdjęcie 2):

  • rubryka nr 37 (D.1.) “Rodzaj produkcji” wpisujesz słownie “KOTY RASOWE
  • rubryka nr 38 “Numer działu” wpisujemy “85“.
  • rubryka nr 39 “Rozmiar” wpisujesz liczbę aktywnych zwierząt, które masz w hodowli.
  • rubryka nr 41 “Udział w dochodzie %” wpisujesz jaka część dochodu z hodowli należy do Ciebie. Jeżeli tylko Ty jesteś właścicielem hodowli, w tę rubrykę wpisujesz “100”, co oznacza, że posiadasz 100 % udziału w dochodzie. Jeżeli masz współwłaściciela swojej hodowli/przydomka to wpisujesz wielkość posiadanego udziału, a współwłaściciel składa swoją odrębną deklarację ze wskazaniem jego udziałów.

Na koniec podpisujemy się w części E w rubryce 146 (zdjęcie 2).

Deklarację PIT-6 możesz złożyć:

  • osobiście w siedzibie Twojego urzędu skarbowego,
  • listownie na adres swojego urzędu skarbowego,
  • elektronicznie za pomocą systemu e-Deklaracje

Jeśli przebywasz za granicą, dokument możesz złożyć również w polskim urzędzie konsularnym.

Na podstawie złożonej przez Ciebie deklaracji PIT-6 oraz w oparciu o przepisy Rozporządzenia w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, urząd skarbowy w terminie miesiąca wyda stosowną decyzję, w której ustali wysokość należnej miesięcznej zaliczki podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego. Po otrzymaniu decyzji postępujemy zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami. Jeżeli w decyzji będą wskazane należne zaliczki do zapłaty, wówczas opłacasz je do 20-go dnia każdego miesiąca na indywidualny mikrorachunek podatkowy, który możesz wygenerować na podstawie swojego numeru PESEL. W decyzji może być również zawarta informacja, iż zaliczki na podatek nie występują, wtedy nie masz obowiązku ich zapłaty. Po zakończeniu roku podatkowego (do 30 kwietnia), dokonujesz rozliczenia rocznego w zeznaniu PIT-36, tam ujmujesz określony w decyzji urzędu przewidywany dochód z tytułu prowadzenia hodowli oraz kwotę uiszczonych zaliczek ma podatek. Jeżeli w wyniku rozliczenia PIT-36 wystąpi podatek do zapłaty, opłacasz go również na indywidualny mikrorachunek podatkowy. Wypełniając formularz zapłaty, w tytule podajesz zawsze deklarację, której wpłata dotyczy (czyli np. PIT-6, PIT-36). 

Kiedy sprzedajesz kocięta ze swojej hodowli nie płacisz już dodatkowego podatku, ale warto przypomnieć nabywcy kociaka, że to na nim spoczywa obowiązek złożenia stosownej deklaracji PCC-3, oraz odprowadzenia podatku.

Zalecanym jest również złożenie do urzędu skarbowego zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-7.

Niniejsze informacje nie stanowią wykładni prawa, mają jedynie charakter informacyjny. Należy pamiętać, że przepisy ulegają zmianom i trzeba zawsze sprawdzać ich aktualność.